Labák - online seminár pre mladých vedátorov

Pravidlá súťaže

title

Súťaž realizovaná v termíne od 1.10.2016 do 31.08.2017

 

Oficiálne pravidlá súťaže

 

 1. Usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže je Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4, 831 52 Bratislava
 2. Účasť v súťaži LaBáK je bezplatná.
 3. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci od 5. ročníka základných škôl (od 1. ročníka osemročných gymnázií) a všetci žiaci stredných odborných a priemyselných škôl a gymnázií, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie.
 4. Pre prihlásenie sa do súťaže je povinnosťou každého účastníka súťaže vyplniť registračný formulár zverejnený na stránke.
 5. Registračný formulár obsahuje povinné polia, ktoré je nutné vyplniť pravdivo, aby mohol byť každý súťažiaci / výherca kontaktovaný a informovaný o priebehu súťaže.
 6. Vyplnením registračného formulára súhlasí každý súťažiaci so spracovaním jeho osobných údajov pre interné účely usporiadateľa súťaže.
 7. Súťažiaci budú emailom informovaní o začiatku ako aj konci každého súťažného kola.
 8. Hodnotia sa len tie súťažné práce, ktoré sú riadne vyplnené a odoslané v čase, ktorý je vopred stanovený ako trvanie daného súťažného kola.
 9. V časti „experiment“ nie sú tolerované identické protokoly. Pri zistení identickosti sa trestá každý, u koho sa duplicita vyskytne, a to neudelením bodov za danú úlohu.
 10. Akceptujú sa len odpovede napísané gramaticky správne a s použitím diakritiky v slovenskom jazyku.
 11. V úlohách, ktorých výsledkami sú číselné hodnoty, budú vopred udané (ak ich riešenie daného príkladu vyžaduje) požadované hodnoty konštánt ako aj počet desatinných miest, na ktorý je potrebné výsledok zaokrúhliť.
 12. Pri odoslaní viac ako jednej práce v rámci jedného súťažného kola bude hodnotená práca, ktorá bola odoslaná ako prvá a danému súťažiacemu budú pripísané len body z tej-danej práce.
 13. Pojem „Víťaz kola“ označuje držiteľa najvyššieho bodového zisku v rámci daného súťažného kola. Môže ním byť aj riešiteľ umiestnený na prvých troch miestach v rámci súťaže o hlavné ceny, avšak iba jedenkrát. V prípade, že sa ten istý súťažiaci na základe bodového zisku stane víťazom kola opakovane, putuje ocenenie ďalšiemu súťažiacemu, ktorý na základe dosiahnutého bodového zisku stojí v poradí o priečku nižšie. O víťazoch jednotlivých kôl budú všetci účastníci súťaže informovaní po uplynutí riadneho súťažného času a vyhodnotení všetkých prác pre dané súťažné kolo.
 14. Pojem „Absolútny víťaz“ označuje držiteľa najvyššieho bodového zisku v rámci všetkých štyroch súťažných kôl, pričom nemusí ísť o riešiteľa všetkých štyroch súťažných kôl. O absolútnych víťazoch jednotlivých kategórií budú všetci účastníci súťaže informovaní po ukončení a vyhodnotení posledného súťažného kola.
 15. Pri rovnosti bodov bude o jednotlivých víťazoch určovať bodový zisk z 5 kritických úloh (po 4. kole určených 5 úloh, v ktorých bola percentuálna úspešnosť všetkých riešiteľov najnižšia).
 16. Víťazi budú po vyhodnotení všetkých štyroch kôl kontaktovaní a vyzvaní k prevzatiu cien spôsobom, ktorý určí usporiadateľ a vyhlasovateľ súťaže. Na ceny neprevzaté do 31.8.2017 stráca súťažiaci / výherca nárok.
 17. Nakoľko hodnota výhry nepresiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, nie je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry.
 18. Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú účastníkom súťaže prístupné na webovej stránke www.labak.net. Organizátor a vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá kedykoľvek počas trvania súťaže. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

 

V Bratislave, dňa 26.9.2016

 

Dominik Kostoláni

Koordinátor súťaže LaBáK

Posledná zmena: Monday, 26 September 2016, 12:53
//]]>